АСПИРАНТУРА

 

Варақа оид ба қабули ҳуҷҷатҳо дар бахши докторантура аз рӯи ихтисос

 

(ному насаби довталаб)

 

Ба ихтисоси __________________________________________________________________________

 

Институти ___________________________________________________________________________

 

Номгӯи ҳуҷҷатҳо

 

1

- ариза ба номи Президенти АИКТ;

 

2

- нусхаи шиноснома;

 

3

- анкетаи дохилшаванда ба докторантура;

 

4

- нусхаи нотариалї тасдиќкардашудаи дипломњои тањсилоти   олї ва баъдидипломї ва замимањои он (дипломи бакалавр ва магистр);

 

5

- вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо;

 

6

- нусхаи дафтарчаи мењнатї, ки аз тарафи шуъбаи кадрњо тасдиќ карда шудааст (њангоми доштани собиќаи корї);

 

7

- сертификати супурдани имтињонњои иловагї аз забони хориљї, дар сурати мављуд будан (TOEFL ва ѓайра);

 

8

- мактубњои тавсиявї (бо тасдиќи муњри ташкилот);

 

9

- рўйхати чопи маќолањои илмї ва корњои таълимї-методї (дар њолати надоштан, пешнињод намудани реферат аз рўи ихтисос бо таќризи на камтар аз ду мутахассиси соња);

 

10

- асосномаи тањќиќоти диссертатсионии ба наќшагирифташуда дар мувофиќа бо мушовири илмии ватанї ё хориљї (тибќи дархости муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї);

 

11

- тасдиќномаи тиббї шакли 086-У;

 

12

- 6 расми андозаи 3х4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Қабул кард:                                    _________________________                 сана ________________

 

Супорид:                                     _________________________

 

 

 

Қабули довталабон ба зинаи докторантура аз рўи ихтисос (PhD) дар

Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

Т/р

Рамзи ихтисос

Номгўи ихтисосњо

Тибќи иљозатнома

№3214

аз 04.07.2018

рӯзона

фосилавӣ

1

6D080600

Техникаи аграрӣ ва технология

10

-

2

6D080101

Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ

10

-

3

6D080100

Кишоварзӣ (Агрономӣ)

10

-

4

6D080103

Селексия ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ

10

-

5

6D080604

Технологияи хизматрасонии техникӣ дар кишоварзӣ

10

-

6

6D081101

Ҳимояи наботот

10

-

7

6D120106

Зотпарварӣ, селексия ва генетикаи чорвои хоҷагии қишлоқ

10

-

8

6D072700

Технологияи маҳсулоти озуқа

10

-

9

6D080201

Зоотехнияи ҷузъӣ, технологияи маҳсулоти чорво

10

-

10

6D080601

Истеҳсоли хурока, хуронидани ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ ва технологияи хурока

10

-

11

6D080900

Меваю сабзавотпарварӣ

10

-

12

6D080901

Боғдорӣ, токпарварӣ

10

-

13

6D080800

Агрокимиё ва хокшиносӣ

10

-

14

6D081001

Мелиоратсия, таҷдидсозӣ ва ҳифзи замин

10

-

15

6D120100

Тибби байторӣ

10

-

16

6D060700

Биология

10

-

17

6D051301

Иқтисодиёти ҷаҳон

10

-

18

6D050601

Назарияи иқтисодӣ

10

-

19

6D050602

Иқтисодиёти минтақа

10

-

20

6D050604

Бехатарии иқтисодӣ

10

-

21

6D050603

Нархгузорӣ

10

-

22

6D051901

Иқтисодиёти меҳнат

10

-

23

6D050701

Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ

10

-

24

6D050600

Иқтисодиёт

10

-

25

6D050700

Менеҷмент

10

-

26

6D050800

Баҳисобгирӣ ва аудит

10

-

27

6D050900

Молия

10

-

28

6D051100

Маркетинг

10

-

29

6D051700

Менеҷменти инноватсионӣ

10

-

30

6D051900

Ташкил ва бамеъёргирии меҳнат

10

-

Њамагї

300

-

Љамъ

300

 © 2013 - 2022 Академияи илмҳои кишоварзииТоҷикистон
Нишони: 734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21 “А”.
Факс/Телефон: (+992 37) 221-70-04
E-Mail: aikt91@mail.ru