МАГИСТРАТУРА

 

Варақа оид ба қабули ҳуҷҷатҳо дар бахши магистратура

 

(ному насаби довталаб)

 

Ба ихтисоси __________________________________________________________________________

 

Институти ___________________________________________________________________________

 

Номгӯи ҳуҷҷатҳо

 

1

Ариза бобати ќабул ба магистратура ба номи Президенти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бо нишондодњои ихтихобнамуда;

 

2

Вараќаи шахсӣ ва расми андозааш 3х4 (4 дона);

 

3

Тарљумаи њол;

 

4

Тавсифнома аз љойи таҳсил ё кор;

 

5

Рўйхати асарњои чопшуда, ихтироот ва гузоришњо оид ба корњои илмиву тањќиќотї (шахсоне, ки асарњои чопшуда ва ихтироот надоранд, аз рўи ихтисоси интихобшудаашон маърўзаи илмї (реферат) бо тақризи як мутахассиси соҳа пешнињод менамоянд;

 

6

Нусхаи диплом бо замимаи вараќаи бањоњои санљишии имтињонњо (барои шахсоне, ки муассисањои тањсилоти олии ќасбии кишварњои дигарро хатм намудаанд, шањодатномаи баробарарзиши њуљљатњо оид ба тањсилот);

 

7

Нусхаи шиноснома;

 

8

Маълумотнома дар бораи саломатї (шакли 086);

 

 

 

 

 

 

 

 

Қабул кард:                                    _________________________                 сана ________________

 

Супорид:                                     __________________________


Қабули довталабон ба зинаи магистратура дар Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

аз рӯйи ихтисосҳои зерин:

Т/р

Рамзи ихтисос

Номгўи ихтисосњо

Тибќи иљозатнома

№3214

аз 04.07.2018

рӯзона

фосилавӣ

1

1-740202

Селексия ва тухмипарварї

10

-

2

1-740203

Њифзи растанињо ва карантин

10

-

3

1-740201

Агрономї

10

-

4

1-740601

Таъминоти техникии равандњои саноати хоҷагии деҳот

10

-

5

1-74030107

Занбури асалпарварї

10

-

6

1-740301

Зоотехния, комплекси агросаноатї

10

-

7

1-740303

Саноати моњипарварї            

10

-

8

1-74030103

Парандапарварї

10

-

9

1740602

Таъминоти техникии равандњои нигоњдории коркарди мањсулоти кишоварзї

10

-

10

1-74030107

Пиллапарварї

10

-

11

1-740204

Меваю сабзавотпарварї

10

-

12

1-740205

Агрокимиё ва хокшиносї

10

-

13

1-740501

Мелиоратсия ва хољагии об

10

-

14

1-740302

Тибби њайвонот

10

-

15

1-25010715

Иќтисодиёт ва идора дар комплекси агросаноатї

10

-

16

1-250107

Иќтисодиёт ва идора дар корхона

10

-

17

1-26020309

Маркетинг дар комплекси агросаноатї

10

-

18

1-250104-05

Молия дар комплекси агросаноатї

10

-

19

1-250108

Бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит

10

-

Њамагї

190

-

Љамъ

190

 

 

 © 2013 - 2022 Академияи илмҳои кишоварзииТоҷикистон
Нишони: 734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21 “А”.
Факс/Телефон: (+992 37) 221-70-04
E-Mail: aikt91@mail.ru